Estetisk - og profesjonsfaglig digital kompetanse, mm

Materiellet på dette nettstedet er knyttet til DEKOMP ved HVL, samt andre samarbeid mellom HVL og skoler. Konkrete opplegg avtales med lærere og ledelse ved den enkelte skole, eller i samarbeid med flere skoler.

Prosjekter

Her finner du konkrete prosjekter som involverer digitale medier og teknikker. Alle disse  er  gjennomført med studenter på lærerutdanningen og/eller med lever i skoler.

Se også oppdateringer i bloggen knyttet til tema digitalisering og PfDK.


Manipulert – originalbilde malt av Giuseppe Arcimboldo, Bibliotekaren( c. 1570)

Teoripensum

Finnes her og oppdateres etter hvert som tilbudet utvikles.

Tema / valgbare moduler

Tilpasninger vil bli gjort i forhold til de lærerne som er med på formaliserte opplegg med veiledning:

Merk at deltakerne ikke behøver å gå gjennom alle disse modulene. Her skal det gjøres et utvalg, som så beskrives i prosjektplanen.

Deltakere med spesielle interesser / kompetanser kan i tillegg foreslå egne tema, men må da kunne vise at de har konkrete tanker om og ressurser til å gjennomføre et skissert opplegg. Antallet valgbare tema vil over tid skaleres opp, slik at opplegget blir enda mer relevant for flere. 

Obligatoriske innleveringer

De som deltar i et eventuelt formalisert opplegg skal levere en prosjektplan. Dette dokumentet deles med veiledere og de andre deltakerne, og revideres etter hvert som prosjektet tar form. For de påfølgende oppgavene  skal deltakerne skrive en kort tekst som forklarer de valgene de har gjort, hvordan de tekniske problemer er (forsøkt) løst og en kort egenvurdering av hvordan opplegget er gjennomført, samt hvilket utbytte den enkelte har hatt av det. Dette er samtidig elementer som deltakerne kan ta med videre til arbeidet med den avsluttende refleksjonsteksten.

Skisse til tidsbruk

TOTALT 40  timer

Plandokumentet og teorigrunnlaget

Som utgangspunkt skal de utvalgte oppgavene knyttes til undervisningsopplegg som gjennomføres de deltagende lærernes egne klasser. HVL ønsker at deltakerne får avsatt noe tid til å jobbe med dette, men dette er ikke en absolutt forutsetning for deltakelse. Her er det også åpning for ulike løsninger, f eks gjennom samarbeid mellom flere lærere. Dette skal i tilfelle beskrives i planen.

Prosjektplanen skal synliggjøre rammene for det deltakerne planlegger å gjennomføre. Prosjektplanen skal godkjennes og et verktøy for å strukturere arbeidet med oppgavene, og ikke minst som en støtte i kommunikasjonen med veileder(e). 

Prosjektplanen bør kort skissere:

Vi forventeren plan på et par sider der dere omtaler "formål", "målgruppe", "inspirasjonskilder" og "gjennomføring".  Vær konkret, det gjør det mye enklere å veilede dere på en god og presis måte.


Oppgavene – empirien i prosjektet

Innleveringsoppgavene skal være praktisk orientert. Dette er konkrete opplegg som den enkelte lærer gjennomfører med sine elever.

Hver av oppgavene innledes av en kort teoribolk, øvelser og deretter den praktiske gjennomføringen. Teorien og øvelser avsluttes med en test som skal være bestått. Den praktiske gjennomføringen dokumenteres med foto, skjermbilder, video etc.


Refleksjonsteksten

Refleksjonsteksten er en nettekst som kan inneholde alle medietyper. Refleksjonsteksten gjenspeiler prosjektplanen, men behøver ikke følge denne slavisk. Det er naturlig at oppgavene tilpasses i møte med realitetene i klasserommet og at prosjektet dermed endrer seg i forhold til den opprinnelige planen. Refleksjonsteksten skal fange opp dette, gjennom refleksjon knyttet til didaktikk, praktiske erfaringer og teoriforankring. Denne teksten peker tilbake på planen, teorigrunnlaget og den praktiske gjennomføringen.

I piloten vil dette være en mer beskrivende tekst, i et kort format. Dersom et poenggivende tilbud kommer på plass vil det være krav til et akademisk essay, med skikkelig forankring i et teoripensum.

Innledning

Diskusjon (oppgavens hoveddel)

Sammenfatning