Prosjektideer 2022/23

Se konkrete forslag til prosjekter i dokumentet nedenfor – kan også åpnes direkte her i Google dokumenter.


Med utgangspunkt i estetiske læreprosesser kan en jobbe med didaktiske opplegg der studenter og elever arbeider med å transformere sine inntrykk av verden inn i estetiske formuttrykk gjennom estetisk formidling. Prosessen er samtidig dannende, gjennom å åpne for individuell refleksjon og kommunisere om seg selv og verden.


Vi kan her jobbe med utgangspunkt i en modell (avledet av Malcolm Ross) der en impuls forstås som det som setter i gang en skapende prosess. Videre hvordan denne prosessen spilles ut gjennom elevenes sanser, i materialer/medier, gjennom å oppøve og ta i bruk ferdigheter og ikke minst ta i bruk fantasi.

Prosessen kan være den samme for andre felt – det må ikke ende med et konkret “estetisk” resultat, men det er ofte motiverende dersom en form for resultat blir synliggjort. Innenfor estetiske læringsprosesser jobber en derfor frem mot en fremvisning / utstilling der elevene får satt og sett sine (individuelle) resultater og bidrag i en større sammenheng (kollektivt). Slik kan selv små bidrag få betydning som del av en helhet.

Prosessen rammes inn av lek (“play” i Malcolm Ross sin opprinnelige modell). I tillegg mener jeg det er verdifullt å tenke at systematikk er en del av en slik ramme. All kreativ virksomhet og ideutvikling handler på ulike tidspunkt om å åpne helt opp – gjerne gjennom lek – for så å avgrense og operasjonalisere – systematikk. Vekslingen mellom disse arbeidsmåtene vil være overlappende og i de fleste tilfeller sømløs.

Ideer til Dekomp-prosjekter 2023-25 - oppdatert