Roboter og personvern

Kunnskapsdepartementet har gitt ut et eget brev om bruk av roboter i undervisningen.

Departementet uttalte seg her på bakgrunn av situasjoner der det i et klasserom el. er utplassert en robot med mulighet for toveis overføring av lyd og enveis overføring av bilde. Helt konkret gjelder dette roboten AV1 fra produsenten NoIsolation. Disse robotene setter opp en kommunikasjon fra klasserommet til en elev som oppholder seg et annet sted. Eleven kan styre robotens bevegelse og dermed bildeutsnitt og kommunisere med lyd via nettilgang.

Ulike roboter med opptaksfunksjoner

Departementets brev forholder seg til en kommunikasjonsrobot som kan fjernstyres. Mye av det som gjelder akkurat denne roboten (AV1) vil ikke gjelde for roboter fra Leogo ag Aisoy. Problemstillingene som ligger til grunn er likevel vel verd å være oppmerksom på, ikke inst fordi det kan komme spørmål fra foresatte dersom vi introduseres en robot med opptaksfunksjoner i klasserommet.

Spørsmål om opptak av video og lyd er i vår sammenheng spesielt aktuelt for Aisoy-robotene. Disse har både innebygget mikrofon og kamera og kan dermed gjøre opptak av det som skjer i omgivelsene. Formålet med Aisoy- og Lego-robotene er imidlertid ikke å sette opp en kommunikasjon mellom klasserommet og elever som befinner seg utenfor klasserommet. Vi har derfor en helt annen kontroll på den informasjonen som roboten potensielt samler inn.

Aisoy-roboten kan kobles til nettet, men dette er ikke nødvendig for å kunne oprere den med full "tekst til tale"-syntese. Robotens talegjenkjenning vil kunne fungere bedre ved tilkobling til nettet, men da begynner roboten å fungere på lignende måte som Apples Siri, Amazons Alexa, Microsofts Cortana og Googles Google Assistant. Dette er teknologi som vi ikke kan bruke i klasserommet, jmf problemstillinger knyttet til hvor opptakene faktisk sendes. Jmf Google hører deg.

Aisoy-robotene har ikke noe system for innsamling av data, men kan (og bør) derfor brukes i offline modus, slik at du er helt sikker på at informasjon ikke spres. Dette betyr at du kun setter opp nettbrett, mobiltelefon eller datamaskinen din slik at denne kommuniserer med robotens nett og bruker disse enhetene til å programmere robotens funksjoner, enten i appen eller via ScratchX.

Full kontroll med hvilket nettverk roboten er tilkoblet via Aisoy Labs.

Med Legos roboter er funksjonene i mindre grad rettet mot tale, men enkelte produkter har noen muligheter for tale via den tilhørende appen.

Forhold til personopplysningsloven og personvern

Kunnskapsdepartementet skriver at bruk av robot i opplæringssituasjonen må regnes som et frivillig tiltak både fra elevens side, og fra skolens og skoleeiers. Skoleeier må sørge for at personopplysningslovens regler oppfylles.

Bruk av robot med mulighet for video og lydopptak i undervisningen reiser spørsmål knyttet til personvern og regelverket for personopplysninger. Aktuelle spørsmål er blant annet om bruken innebærer behandling av personopplysninger, hvilket behandlingsgrunnlag som eventuelt er aktuelt, hvem som er behandlingsansvarlig mv.

Departementet har vært i kontakt med Datatilsynet om saken (igjen spesifikt knyttet til AV1). Datatilsynet påpeker at personopplysningsloven gjelder behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler. En «toveis overføring av lyd og enveis overføring av bilde fra klasserommet», vil etter Datatilsynets oppfatning være behandling av personopplysninger som skjer med elektroniske hjelpemidler. Datatilsynet mener at det kan legges til grunn at enkeltpersoner kan identifiseres ved denne typen bruk av robot i klasserommet, og at utgangspunktet dermed er at personopplysningsloven kommer til anvendelse.

Personopplysningslovens saklige virkeområde har en begrensning i § 3 andre ledd, hvor det slås fast at loven ikke gjelder for «behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål». Datatilsynet mener at dersom formålet med bruken av robot er at eleven skal kunne ta del av skolens og skoleeiers opplæringstilbud utføres behandlingen av personopplysninger ikke for private formål, men for opplæringsformål. Personopplysningsloven kommer da til anvendelse og skoleeier er behandlingsansvarlig, og må oppfylle pliktene etter personvernregelverket.

Dersom roboten kun brukes som et middel for eleven til å oppleve sosialt samvær med klassen er det holdepunkter i ordlyd og forarbeider for at en slik behandling av personopplysninger gjøres for private formål, og således ikke omfattes av personopplysningsloven. Slik bruk er likevel ikke særlig praktisk så lenge roboten brukes i en klasseroms- eller undervisningssituasjon. Da vil det som regel alltid være et element av opplæringsformål i situasjonen.

Personopplysningsloven stiller blant annet krav om et behandlingsgrunnlag, f.eks. samtykke (jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9) og informasjon til de som berøres (jf. personopplysningsloven § 19) mm. Som behandlingsansvarlig har skoleeier dessuten en rekke plikter knyttet til internkontroll og informasjonssikkerhet (jf. personopplysningsloven § 13 og 14). Dersom bruk av roboten innebærer bruk av skoleeiers nett, må skoleeier blant annet ta stilling til hvilken risiko det innebærer å tillate bruk av IKTutstyr på skolens nett som skoleeier ikke selv har kontroll over. Denne vurderingen vil bli tilsvarende som for annet utstyr (pc/mac, nettbrett/iPads, smarttelefoner etc.) som ansatte og elever bruker på skolens nett, og som skoleeier ikke kontrollerer.